Zavedení BOZP

Zavedení systému BOZP

 • zpracování, příp. aktualizace stávající dokumentace v oblasti BOZP v návaznosti na organizační, technické, technologické
  nebo legislativní změny
 • provedení zkoumání rizik
 • návrh řešení bezpečnostního značení  pracoviště dle § 6, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 375/2017 Sb.,
 • zajištění výkonu odborně způsobilé osoby v BOZP
 • poradenství a konzultace v oblasti BOZP včetně problematiky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, přípravu technologických předpisů z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • poskytování informací z databáze předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • vedení celkové agendy spojené s problematikou BOZP
 • příprava podkladů pro komunikaci s nadřízenými orgány v oblasti BOZP a účast při takovýchto jednáních
 • kontrola dodržování závazných norem a předpisů v oblasti BOZP
 • stanovení procesů a postupů v oblasti protiúrazové prevence