Provádění auditů PO

provedení kontroly (auditu) PO

  • provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek pracovišť osobou odborně způsobilou ve smyslu § 12 Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.
  • pravidelná kontrola výše uvedené dokumentace v souladu s § 40 odst. 4) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb. nejméně jednou za rok a o provedené kontrole provedeme záznam do požární knihy