BOZP

Mezi základní povinnosti v oblasti BOZP se vztahuje:

 1. Zajistit si (pracovní poměr, obchodní vztah) odborně způsobilou osobu k prevenci rizik v oblasti BOZP (OZO) tzn. kvalifikovaného bezpečnostního technika.
 2. Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika"). Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.
 3. Vypracovat roční plán (lhůtník) zákonného školení zaměstnanců BOZP, PO a popřípadě dalších souvisejících činností (návrh vypracuje OZO k prevenci rizik).
 4. Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.
 5. Zajistit provádění vstupních a periodických lékařských prohlídek smluvním lékařem pracovně lékařské služby.
 6. Zajistit si smluvního firemního lékaře, který bude poskytovat pracovně lékařskou službu (zdravotní prohlídky zaměstnanců, pravidelný dohled na pracovišti s hygienickým zaměřením, odbornou poradenskou činností zejména v otázkách fyziologie a psychologie práce, ergonomie a rizikových faktorů).
 7. Provést kategorizaci prací (provádí OZO k prevenci rizik v úzké spolupráci s vedoucími zaměstnanci, lékařem pracovně lékařské služby a orgánem ochrany veřejného zdraví). S výsledkem prokazatelně a srozumitelně seznámit všechny zaměstnance.
 8. Zabezpečit měření rizikových faktorů, která vyplynula z kategorizace prací, případně zavést evidenci rizikové práce (zajišťují vedoucí zaměstnanci ve spolupráci s lékařem pracovně lékařské služby a akreditovanou firmou provádějící měření rizikových faktorů).
 9. Vydat vnitřní směrnici řešící poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů na základě zhodnocení rizik.
 10. Vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.
 11. Soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. S výsledkem prokazatelně a srozumitelně seznámit všechny zaměstnance.
 12. Provést, případně provádět, opatření, která vyplynula z vyhledávání a hodnocení rizik, případně i z kategorizace prací – rizikových faktorů (zajišťují vedoucí zaměstnanci).
 13. Vytvořit vhodnou organizaci BOZP včetně systému zajištění bezpečnosti technických zařízení (kontroly, zkoušky, revize) například vydáním samostatné vnitřní směrnice (vypracuje OZO k prevenci rizik a vydá vedení firmy).
 14. Přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí (havárie, požáry, povodně), jiných nebezpečí a evakuace zaměstnanců.
 15. Vypracovat roční plán (lhůtník) revizí technických zařízení, odborných prohlídek a kontrol technického zařízení (návrh vypracuje OZO k prevenci rizik).
 16. Zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.

 

 

Definice pojmů

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) – souhrn opatření stanovených právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají za cíl předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu.

Bezpečnost práce – ochrana života a zdraví osob, životního prostředí a majetku, před negativními účinky pracovních procesů a všech ostatních činností, které sice s pracovními procesy přímo nesouvisí, ale ve svém důsledku mohou toto ohrožení způsobit.

 

Odpovědnost za bezpečnost práce (BOZP)

Za zajištění bezpečnosti práce (BOZP) jsou odpovědni vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Tato odpovědnost může mít až trestně-právní důsledky.

 

Bezpečnost práce (BOZP) se vztahuje

Povinnost zajišťovat bezpečnost práce (BOZP) se vztahuje nejen na zaměstnavatele, ale taktéž na zaměstnavatele, který je fyzickou osobou (OSVČ) a sám též pracuje (např. praktický lékař, účetní, auditor), dále na fyzickou osobu, která provozuje výdělečnou činnost, spolupracujícího manžela nebo dítěte předcházejících osob a na fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby nebo jejím zhotovitelem, případně se na zhotovení stavby podílí. Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Rovněž každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.

 

Odborní poradci v BOZP pro zaměstnavatele

Zaměstnavatel k zajišťování úkolů v prevenci rizik si může nebo musí (záleží na počtu jeho zaměstnanců — do 25 zaměstnanců si může úkony v prevenci rizik zajišťovat sám, má-li k tomu potřebné znalosti) zajistit osobu odborně způsobilou k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Ustanovením odborného poradce se zaměstnavatel (vedoucí zaměstnanec) nezbavuje své odpovědnosti za zajištění bezpečnosti práce (BOZP), a to ani v případě, že se jedná o firmu specializující se na zajištění BOZP.