Zpracování dokumentace

 • Zpracování dokumentace BOZP 
 • vytvoření konkrétního seznamu poskytovaných OOPP dle jednotlivých profesí na základě vyhodnocení rizik
 • zpracování komplet dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), např.:

  • systémová směrnice pro organizaci školení bezpečnosti práce, včetně osnov školení;
  • systémová směrnice hlášení pracovních úrazů a organizace první pomoci, včetně havarijního plánu první pomoci;
  • systémová směrnice pro provádění kontrolní činnosti v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;
  • místní řád skladu dle ČSN 26 9030, včetně půdorysného schématu;
  • písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí pro nakládání (zacházení) s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi ve smyslu § 44a, odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění;
  • bezpečnostní předpis pro obsluhu a údržbu kovoobráběcích strojů;
  • bezpečnostní předpis pro používání přenosných žebříků;
  • místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy;
  • bezpečnostní směrnice pro bezplatné poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;
  • bezpečnostní předpis po obsluhu kuchyňských strojů s výčtem rizik ohrožení zdraví (určeno pro restaurace, cukrárny, školní kuchyně apod.)
  • a další

 

 • řízení bezpečnosti a ochrany zdraví
 • řešení pracovních úrazů, nemoci z povolání
 • poskytování OOPP
 • zpracování osnovy školení
 • zpracování kompletní dokumentace BOZP
 • školení zaměstnanců pracovní postupy, dokumentace ke strojnímu zařízení atd.
 • směrnice pro zajištění BOZP
 • směrnice pro zajištění školení (včetně osnovy školení, zkušebního testu, vyhodnocovacího listu)
 • Směrnice pro provádění orientačních dechových zkoušek a přítomnost návykových látek u zaměstnanců
  (včetně záznamu o provedení zkoušky)
 • směrnice pro zajištění první pomoci (traumatologický plán)
 • směrnice pro poskytnutí OOPP
 • směrnice pro identifikaci, analýzu rizik
 • směrnice pro provádění úklidu
 • směrnice pro provádění komplexních prověrek BOZP a PO
 • směrnice pro práci s CHL a CHS
 • směrnice pro práce zakázané ženám, těhotným ženám, mladistvým atd.
 • směrnice pro provozování dopravy dopravními prostředky
 • směrnice pro provádění kontrol zařízení (včetně záznamů o kontrole)
 • MPBP pro používané stroje a zařízení
 • MPBP pro zajištění bezpečnosti při svařování, používání benzínových pájecích lamp a propan-butanových nahřívacích hořáků
 • MPBP pro práci s noži a jinými řeznými nástroji
 • MPBP pro provozování olověných akumulátorových baterií
 • MPBP pro používání žebříků a mobilních schůdků
 • MPBP pro používání autogenních souprav a palicích strojů
 • MPBP pro používání bezmotorových dopravních (manipulačních) vozíků
 • MPBP pro provádění údržby a odstranění poruch na provozovaném zařízení
 • MPBP pro používání regálů
 • MPBP pro ruční manipulaci s materiálem
 • místní řád skladu
 • provozní řád pro používání vysokozdvižných vozíků (včetně pověření obsluhy) a mnoho další dokumentace BOZP…