Školení

Školení BOZP

 Zaměstnavatel má povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště.

Školení BOZP je realizováno ve smyslu § 103, odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

  • Školení vedoucích pracovníků na úseku BOZP
  • vstupní školení BOZP
  • pomoc při provedení vstupní instruktáže na pracovišti
  • periodická školení BOZP dle zpracované osnovy školení
  • školení po mimořádných událostech
  • školení vedoucích zaměstnanců včetně vydání osvědčení o absolvování školení