PO

Požární ochrana

 

Právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem. My Vám pomůžeme!

 

V oblasti požární ochrany Vám dodavatelsky zajistíme veškeré služby, ať již komplexně nebo jednotlivě, spojené s výkonem funkce osoby odborně způsobilé v oblasti PO, příp. technika PO nebo preventisty PO, vyplývající z povinností právnických nebo podnikajících fyzických osob na základě platných předpisů o požární ochraně. Komplexní preventivní prohlídku PO, vyplývající z platné legislativy jako jedna z povinností zaměstnavatele k zajištění PO, na Vašich pracovištích osobou odborně způsobilou v PO a zpracujeme souhrnnou zprávu o stavu PO. Případné závady odstraníme nebo navrhneme

 

Definice pojmů

Požární ochrana (požární bezpečnost) je souhrn technicko-organizačních opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření.

Požár – každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.

Odpovědnost za požární ochranu (požární bezpečnost)

Za zabezpečení plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá u právnických osob statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. 

Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí této smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.

 

Hlavní povinnosti právnických resp. podnikajících fyzických osob v požární ochraně

– vyplývající zejména z § 5 a § 6 zákona č. 133/1985 Sb. (stručné shrnutí hlavních povinností)

  • obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích věcné prostředky požární ochrany (např. hasící přístroje), požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu
  • udržovat volné příjezdové cesty a nástupní plochy pro požární techniku
  • označovat pracoviště a ostatní místa bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně
  • udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům
  • dále udržovat volné přístupy k hlavním vypínačům el. energie a uzávěrům vody, plynu, topení apod.
  • provádět pravidelné kontroly (provádí technik požární ochrany, odborně způsobilá osoba nebo preventista požární ochrany)
  • právnické resp. podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny např. stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti, dále zpracovat předepsanou dokumentaci požární ochrany a udržovat ji v souladu se skutečným stavem apod.

 

Odborní poradci (odborná způsobilost) v požární ochraně

Plnění povinností vyplývajících z § 5, § 6, § 16 a § 16a zákona o požární ochraně mohou zabezpečovat technici požární ochrany.

Plnění povinností podle § 6a odst. 1, § 16 odst. 1 a § 16a zákona o požární ochraně mohou zabezpečovat pouze odborně způsobilé osoby. Odborně způsobilá osoba má odbornou způsobilost  i k výkonu činností technika požární ochrany.