Provádění auditů

Provádění kontrol (auditů) BOZP

Jste si 100% jisti, že splňujete všechny podmínky bezpečnosti práce a máte vše v pořádku? Pomůže Vám s dodržením platné legislativy, včetně auditu BOZP ve Vaší společnosti.

„Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, které odpovídá právním a ostatních předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jejich dodržování soustavně vyžadovat a kontrolovat.“

  • audit stávající dokumentace – systému řízení BOZP
  • posouzení bezpečnosti – ať už se jedná o pracoviště, stroje či jednotlivé pracovní činnosti, toto posuzování probíhá v několika fázích
  • zjistíme shody stavu BOZP s legislativními požadavky
  • v případě zjištění nedostatků stanovíme opatření k nápravě
  • navrhneme bezpečné pracovní postupy
  • kontroly a prověrky bezpečnosti práce, návrhy bezpečnostních řešení
  • poradenský servis BOZP
  • zastupování klienta při jednání s orgány SOD (OIP)
  • provádění pravidelné kontrolní činnosti bezpečnosti práce ve smyslu § 102, odst. 3 zákoníku práce
  • provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu § 108, odst. 5 zákoníku práce (nejméně 1x ročně)